+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

MuConsult

onderzoeks- en advieswerk

Zie website
HQ
Utrechtseweg 24,
3811 NB Amersfoort
Bedrijfsomschrijving

Over ons

MuConsult is een middelgroot, onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van verkeer en vervoer en ruimtelijke planning. Wij helpen opdrachtgevers op twee manieren:

  1. Wij  adviseren vanuit de inhoud.
  2. Wij  onderzoeken met oog voor beleid.

Zowel in de advisering als het onderzoek baseren wij ons op een grondige analyse van de probleemstelling. We maken gebruik van de nieuwste inzichten in ons vakgebied. We hebben een open oog voor belangen van alle actoren in het veld. En de aanbevelingen die wij formuleren, zijn altijd zo concreet en bruikbaar mogelijk.

Zoals een van onze opdrachtgevers zei: van MuConsult krijg je antwoord op vragen, plus vaak nog een verrassend nieuwe kijk op een onderwerp.

Service & producten

Openbaar Vervoer

Wij doen al bijna twintig jaar veel onderzoeks- en advieswerk op het gebied van openbaar vervoer. Onderwerpen waaraan wij de afgelopen jaren veel aandacht hebben besteed zijn marktwerking, decentralisatie  van het regionale spoorvervoer, introductie van de OV-chipkaart en integratie  van het doelgroepen en het openbaar vervoer. Wij zien het als onze taak om klanten en overheden zodanig te adviseren, dat deze beleidsveranderingen concrete voordelen opleveren.

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid is de vraag of mensen en bedrijven, met acceptabele en betrouwbare reistijden en kosten op de plaats van bestemming kunnen komen. Dit vraagt om maatregelen op verschillende niveaus. Ruimtelijk en tijdbeleid kunnen een bijdrage leveren, alternatieven voor het autogebruik moeten verder worden ontwikkeld, prijsbeleid moet op een verantwoorde manier worden ingevoerd, en weg- en railnetwerken moeten verder worden ontwikkeld. Dit vergt verdere uitwerking van netwerkvisies en Dynamisch Verkeersmanagement. MuConsult onderzoekt en adviseert op deze terreinen, specifiek vanuit de kant van gebruikers en organisaties. Bij vraagstukken met een duidelijke technische component werken wij samen met anderen.

Gedragsbeïnvloeding

Verkeer- en vervoerbeleid gaat over mensen. Mensen die werken, zorgen, recreëren en sociale activiteiten ondernemen op verschillende plaatsen en tijdstippen. Om zich van de ene locatie naar de andere te verplaatsen, maken ze gebruik van verkeers- en vervoersdiensten en -producten. Alles draait om de individuele ‘mobilist’ als consument. Dit vraagt om het afstemmen van producten en diensten op de wensen en behoeftes van die consument. MuConsult onderzoekt de wensen en behoeftes van mobilisten in klantwens-, en gebruikersonderzoeken. De mobilist veroorzaakt ook (over)last en dit gedrag zal bijgestuurd moeten worden, om de veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid te waarborgen.

Ruimte en mobiliteit

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn cruciale factoren voor de  ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van gemeenten, regio’s, Nederland en Europa. Op ieder schaalniveau zijn integrale beleidsplannen en structuurvisies voor een dynamische samenwerkingsagenda van belang. Plannen en visies waarbij partners gezamenlijk op zoek gaan naar de optimale samenhang, afstemming en financiering van ruimtelijke keuzes en keuzes in het verkeers- en vervoerssysteem. MuConsult verricht werk op deze terreinen vanuit verschillende aspecten van beleid, maatschappelijke ontwikkelingen, bestuur en organisatie. Voor de ontwerpkant werken wij nauw samen met andere bureaus.

Economie

Wij hebben veel ervaring met onderzoek- en advieswerk  binnen het thema economie. Voorbeelden hiervan zijn studies naar de effecten van prijsbeleid, bepaling van de kosten van mobiliteit, marktwerking en MKBA’s. Hierbij kijken  we altijd breder dan naar de economische effecten als zodanig. Maatschappelijke  gevolgen op terreinen als milieu, leefbaarheid en veiligheid zijn minstens zo  belangrijk.

Mobility as a Service (MaaS)

MaaS is een belangrijke transitie in mobiliteit, waarbij de consument mobiliteit inkoopt via een platform, in plaats van te investeren in transportmiddelen. Een essentiële verandering hierin is het concept van denken in service levels en nieuwe aanbieders bemiddelen in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. De consensus is dat MaaS er  hoe dan ook gaat komen en dat de overheid haar rol hierin moet definiëren en invullen. Dit leidt tot technische, organisatorische en maatschappelijke beleidsvragen. De uitwerking van Mobility as a Service in Nederland vraagt om onderzoek naar wijze waarop het concept kan worden ontwikkeld, de rol die de overheid moet spelen bij de marktordening, inzicht in de bijdrage die MaaS kan leveren aan de mobiliteit en duurzaamheid.

Contact
Email: info@muconsult.nl

Telefoonnummer: (033) 465 50 54