+31 20 2440 347 info@parkeagle.com

Mobycon

Mobiliteitsoplossingen

Zie website
HQ
Hooikade 13,
2627 AB Delft
Bedrijfsomschrijving

Mobycon

Voor elke situatie adviseert Mobycon over passende mobiliteitsoplossingen. Mobiliteit wordt steeds slimmer, Mobycon helpt overheden te anticiperen op deze mobiliteitsinnovaties!
Op het platteland maken weinig aantrekkelijke buslijnen plaats voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals het delen van ritten, deelauto’s, nieuwe deelfietssystemen en e-bikes. Alleen of als onderdeel van een multimodale keten. In dichtbevolkte gebieden zorgen nieuwe lightrail-verbindingen en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) voor snelle, aantrekkelijke verbindingen. Voor de bereikbaarheid van knooppunten ontwikkelen we vernieuwende kleinschalige vormen van vervoer. We werken aan slimme mogelijkheden voor het reizen van deur tot deur, zoals Mobility as a Service (MaaS).
Ook de voertuigen zelf worden steeds slimmer, met als stip op de horizon de autonome voertuigen. Intussen plukken we al steeds meer de vruchten van intelligente transportsystemen (ITS) en de steeds groter wordende hoeveelheid data die al deze slimme mobiliteit oplevert. Smart mobility vraagt om een slimme overheid die de juiste keuzes maakt en sturing geeft op grond van de behoeften in een veranderende maatschappij. Wij helpen overheden hun weg te vinden in al deze nieuwe mogelijkheden en de kansen die smart mobility oplevert te verzilveren. Zo werken we aan een samenleving waarin iedereen prettig woont, leeft en beweegt. Elke dag weer.

Service & producten
Mobycon maakt onze samenleving bereikbaar, leefbaar én verkeersveilig over weg, water en spoor. In brede zin houden we ons bezig met verkeer, mobiliteit en vervoer. Van beleid opstellen, projecten begeleiden, reisgedrag beïnvloeden tot prognoses opstellen en mobiliteitssystemen bedenken. We inspireren, onderzoeken, adviseren, regisseren, realiseren en evalueren.

 

Inspireren
Kennisdelen en samenwerken
Leven, reizen, werken en elkaar ontmoeten. Mobycon wil verplaatsen en verblijven slim organiseren, zodat iedereen toegang heeft tot werk, zorg, recreatie en sociale contacten. Het aanleggen van infrastructuur is niet voldoende. Mobycon kijkt ook naar het menselijk gedrag, de behoeften van reizigers en de bestaande en innovatieve mobiliteitsdiensten. We delen onze inzichten op trends en ontwikkelingen tijdens workshops, congressen en denktanksessies, maar ook in artikelen en blogs. Daarnaast zoeken we de samenwerking op en delen kennis met onze partners in binnen- en buitenland. Zo ontstaat er een maatschappij die vooruit gaat.

Onderzoeken
Meten is weten
Gebieden zijn continu in ontwikkeling. Om in te spelen op trends en veranderingen is goed en efficiënt onderzoek belangrijk. Dagelijks buigen de professionals van Mobycon zich over allerlei datasets, modellen, grafieken en analyses. Bij dataverzameling in het veld, zoals enquêtes afnemen of reizigers tellen, gebruiken we een mobiele applicatie. Wat de kans op fouten gering maakt. De resultaten zijn direct digitaal beschikbaar, zodat we snel kunnen starten met analyseren. Deze analyses en vakinhoudelijke kennis geven inzicht in de huidige en gewenste situatie en vormen de basis voor nieuw beleid. Verschillende scenario’s zijn zo in kaart te brengen. Door vooraf te toetsen welke oplossingen in de praktijk werken, voorkomen we ongewenste verrassingen tijdens de uitvoering.

Adviseren
Breed draagvlak creëren
De vraag vanuit de samenleving staat altijd centraal. Of het nou gaat om het stimuleren van de e-bike, parkeeronderzoek, het aanpakken van onveilige plekken of vervoer over water: voor elke situatie geeft Mobycon advies op maat. Voor het platteland gelden eenmaal andere adviezen dan voor een dichtbevolkt gebied. Net als voor ouderen of studenten. Mobycon houdt met al deze factoren rekening, zodat er een weloverwogen advies uitrolt. Participatie van betrokkenen is daarbij onmisbaar. Tijdens informatie-, inspraakbijeenkomsten en co-creatiesessies gaan we met alle betrokkenen persoonlijk in gesprek. Hoe zien zij de toekomst en mogelijkheden? Co-creatie leidt niet alleen tot betere ideeën, maar ook tot een breed draagvlak voor ‘de auto wanneer nodig, alternatieven wanneer mogelijk’. Pas dan wordt infrastructuur optimaal benut en gebruiken reizigers vaker duurzame alternatieven dan de eigen auto.

 

Ontwerpen

Gebieden optimaal laten functioneren
Mobycon wil verplaatsen en verblijven slim organiseren door verkeerstromen en ruimtelijke functies waar mogelijk te mengen en waar nodig te scheiden. Pas als alle modaliteiten gezamenlijk en niet afzonderlijk worden bekeken, kan een stad optimaal functioneren. Bij het ontwerpen van straten, wegen en pleinen zoeken we daarom naar integrale oplossingen. Bij Shared Space vervaagt de scheiding tussen verschillende weggebruikers en neemt de sociale interactie toe. Zo maken we een omgeving bereikbaar, maar ook veilig en leefbaar.

Regisseren

Stappen doorlopen
Aan het uitvoeren van een mobiliteitsoplossing gaat een heel proces vooraf. Mobycon weet exact welke stappen moeten worden doorlopen. We leiden elk project in goede banen en nemen alle zorg uit handen. Aanvragen toetsen we op regelgeving, logica en (on)mogelijkheden. We stellen roadmaps en planningen op en bewaken deze. Ook maken we duidelijke afspraken over rolverdeling en verantwoordelijkheden. Indien gewenst stemt Mobycon de plannen af met stakeholders, zoals werkgevers, winkeliers, belangenorganisaties en leveranciers van mobiliteitsdiensten. Kortom, we coördineren het hele traject, zodat de uitvoering straks vlekkeloos verloopt.

Evalueren

Weten wat er leeft en speelt
Achteraf wil Mobycon weten of de gewenste effecten zijn bereikt. Reizen mensen daadwerkelijk anders? Is de parkeerdruk afgenomen? Vinden reizigers de fietstunnel veiliger? Evaluaties geven antwoord op deze vragen. Er ontstaat een beeld van wat er in de samenleving leeft en speelt. Uit rapportages blijkt of de vooraf opgestelde doelen en resultaten zijn behaald. Maar ook of een ontwerp voldoet aan het programma van eisen. Op verzoek meten we de resultaten, volgt er een enquête of voeren we gesprekken. Elk project sluiten we af met een eindevaluatie. Bij langlopende projecten polsen we ook tussentijds hoe de vlag erbij hangt. Evaluaties zijn voor Mobycon waardevol. Van de uitkomsten leren we. Op die manier blijven we onszelf continu verbeteren, uitdagen en innoveren.

 

 

Contact
Email: info@mobycon.com

Telefoonnummer: (015) 214 78 99